Өргөдөл

Өргөдлийн загвар

Барилга, хот байгуулалтын яам / Монголын Барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоо/ -д

Тусгай зөвшөөрөл хүсэх тухай

Манай аж ахуйн нэгж, байгууллага нь барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх хүрээнд дараахь аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахаар тусгай зөвшөөрөл авах, /сунгах, сэргээх/ хүсэлтээ илэрхийлж байна.

                          Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн нэр төрөл:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

         Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлсэн бичиг баримт нь үнэн зөв бөглөгдсөн , шаардлагатай тохиолдолд үйлдвэрийн  талбай болон тоног төхөөрөмж, машин механизмыг үзүүлэхэд бэлэн болно.

         Манай аж ахуйн нэгж, байгууллагын тусгай зөвшөөрөл авах бүтээгдэхүүн нь  шаардлагатай  технологийн дагуу холбогдох хууль тогтоомж, стандарт,  норм дүрмийг мөрдөж, мэргэжлийн өндөр түвшинд үйлдвэрлэгдэх  бөгөөд тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон хууль тогтоомжид  заасан үүрэг, хариуцлагыг хүлээх болно.

                  Аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж:

                  Дарга / Захирал/         ........................................... / Овог нэр/

                                                                     гарын үсэг 

Тэмдэг            

                       Ерөнхий инженер      ........................................... / Овог нэр/

  гарын үсэг

                    

                                                                           Огноо

Та бүрэн эхээр нь ЭНД -ээс татаж аваад, ulaanm@yahoo.com хаягаар илгээж хянуулна уу.