ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ӨГӨХ

  

Барилгын материал үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Тусгай зөвшөөрөл олгогчтой хийсэн гэрээний үүргийн дагуу бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, 

үйл ажиллагааны мэдээ мэдээллүүдийг /ЗТБХБСайдын 2009 оны 105 дугаар тушаалаар батлагдсан Захиргааны статистик мэдээлэл авах холбогдох маягт

БМ-10,11,12,13,20,21,23,25 маягтын дагуу улирал бүр, тайлангаа хагас, бүтэн жилээр ирүүлнэ. Хэрэв үйл ажиллагаа явуулаагүй бол ЯВУУЛААГҮЙ  гэдгээ бичиж Х тайлан ирүүлнэ.

Үйлдвэрлэлийн мэдээ өгөх хүснэгтийг ЭНД-ээс татаж аван, material@barilga.mn болон ulaanm@yahoo.com хаягаар цахим хэлбэрээр ирүүлэхээс гадна 

тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралт дээр жил тутам мэдээ ирүүлсэн тэмдэглэгээ хийлгүүлнэ.