Монгол Улсын Хууль

ХУУЛИЙН НЭРС Татах холбоос
УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН  ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ 
 Татах
АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ
 Татах
БАРИЛГЫН ТУХАЙ  /шинэчилсэн найруулга/
 Татах
ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ   Татах