Тусгай зөвшөөрөл авсан компаниудын нэрс

Барилгын материалын үйлдвэрлэх эрхлэх Тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-ууд: 

1     БМҮ тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-2014 он   ТАТАХ    
2  БМҮ тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-2015 он  ТАТАХ  
3  БМҮ тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-2016 он  ТАТАХ  
4  БМҮ тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-2017 он  ТАТАХ  
5  БМҮ тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-2018 он  ТАТАХ  
6     БМҮ тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-2019 он    ТАТАХ    
7     БМҮ тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-2020 он    ТАТАХ    
8     БМҮ тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-2021 он    ТАТАХ