Гэрчилгээ дахин олгох

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ДАХИН ОЛГОХ

        1.  Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг гээгдүүлсэн бол дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

  • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ дахин олгож өгөх тухай албан бичиг
  • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар
  • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Өдөр тутмын сонинд хүчингүй болгосон талаар зар гаргаж, сонины эх хувийг хавсаргах
  • Үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтын хуулбар

 

        2. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний нэр өөрчлөгдөж байгаа бол дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

  • Нэр өөрчлөх тухай албан бичиг
  • Хуучин, шинэ аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар
  • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас нэр өөрчлөгдсөн болон тамга тэмдгээ хураалгасан тодорхойлолт
  • Үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтын хуулбар

 

МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙН ХОЛБОО

УТАС: 976-11-316253