ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр 

                                  2019 ОНЫ ХУРЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД

 Нэр Хавсралт
1 Тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр 2019.02.01-ны өдөр №01/19 ҮЗЭХ
2 Тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр 2019.03.22-ны өдөр №02/19 ҮЗЭХ
3 Тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр 2019.04.26-ны өдөр №03/19 ҮЗЭХ
4   ҮЗЭХ
5   ҮЗЭХ
6   ҮЗЭХ
 

                                    2018 ОНЫ ХУРЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД

 Нэр Хавсралт
1 Тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр 2018.12.27-ны өдөр №06/18 ҮЗЭХ
2 Тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр 2018.11.29-ны өдөр №05/18 ҮЗЭХ
3 Тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр 2018.09.13-ны өдөр №04/18 ҮЗЭХ
4 Тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр 2018.06.25-ны өдөр №03/18 ҮЗЭХ
5 Тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр 2018.04.07-ны өдөр №02/18 ҮЗЭХ
6 Тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр 2018.02.06-ны өдөр №01/18 ҮЗЭХ