Манай үйлчилгээ

Манай үйлчилгээ

-Төрийн байгууллагуудтай мэрэгжлийн чиглэлээр хамтран ажиллах

-Гишүүн, дэмжигч байгууллагуудад техник технологийн болон мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх, мэргэжлийн ажилчид бэлтгэх

-Дотоодод үйлдвэрлэж буй болон импортоор нийлүүлэгдэж байгаа барилгын зарим материалын чанарыг холбооны дэргэдэх итгэмжлэгдсэн           лаборатороор   магадлан  шалгах, баталгаа гаргаж өгөх

-Барилгын материалын жижиг дунд үйлдвэрийг сэргээх, техник эдийн засгийн үндэслэл, төсөл боловсруулах

-Хурал, зөвөлгөөн, уулзалт, сургалт, семинар, үзэсгэлэн яармаг, гадаад дотоодод зохион байгуулах, гишүүн, хамтран ажилладаг компаниудын төлөөлөгчдийг оролцуулах