“БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 02/19 ХУРАЛДААНЫ ДҮГНЭЛТ

 Мэдээний зураг
2019-05-15 11:54

2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР

УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН

02/19 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Тус хуралд 16 аж ахуйн нэгжийн хүсэлт, материал хэлэлцэгдсэнээс: 14 аж ахуйн нэгж дэмжигдэж 1 аж ахуйн нэгж хойшлогдсон байна. Үүнээс тусгай зөвшөөрөл сунгах 3 аж ахуйн нэгж, шинээр авах  11 аж ахуйн нэгж тус тус тусгай зөвшөөрөл олгохыг дэмжигджээ. 1 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг хүсэлтийн дагуу цуцалсан байна.

Хурлаар буцах шийдвэр гарсан аж ахуйн нэгж байгууллагууд МБМҮХолбооны “Нэг цэгийн үйлчилгээ”-нээс материалаа авч дутуу материалаа засаж ирүүлсэн тохиолдолд дараагийн хурлаар дахин хэлэлцэгдэх болохыг анхаарна уу!!!