“БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 2019 ОНЫ 01/19 ХУРАЛДААНЫ ДҮГНЭЛТ

 Мэдээний зураг
2019-02-02 11:10

2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 01-НЫ ӨДРИЙН “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР

УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН

01/19 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Тус хуралд 9 аж ахуйн нэгжийн хүсэлт, материал хэлэлцэгдсэнээс: 8 аж ахуйн нэгж дэмжигдэж 1 аж ахуйн нэгж хойшлогдсон байна. Дэмжигдсэн 8 аж ахуйн нэгжээс тусгай зөвшөөрөл сунгах 6 аж ахуйн нэгж, шинээр авах  2 аж ахуйн нэгж дэмжигдлээ. 1 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг хүсэлтийн дагуу цуцалсан байна.

Хурлаар буцах шийдвэр гарсан аж ахуйн нэгж байгууллагууд МБМҮХолбооны “Нэг цэгийн үйлчилгээ”-нээс материалаа авч дутуу материалаа засаж ирүүлсэн тохиолдолд дараагийн хурлаар дахин хэлэлцэгдэх болохыг анхаарна уу!!!