БҮРТГЭЛ

МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.    Мэргэшлийн зэрэг горилох мэргэжилтний өргөдөл

       /Нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан маягтаар компьютерт шивж гаргасан байна/
2.    Иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар
3.    3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг
4.    Мэргэжлийн дипломын хуулбар 
                                                                         

       /Хэрэв гадаадад боловсрол эзэмшсэн бол баталгаат орчуулгыг хавсаргана. Дээд боловсролын үнэмлэх, дипломын хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж хүлээж авна/
5.    Мэргэжил дээшлүүлсэн сургалтын гэрчилгээний хуулбар                     

       /Багц цаг тооцсон сургалтын гэрчилгээнүүдийг хавсаргана/
6.    Бүтээлийн тайлан.     

       /Бүтээлийн тайланг Загвар №1-ийн дагуу компьютерт шивж гаргана/
7.    Мэргэжил дээшлүүлсэн тайлан                                          

       /Тайланг Загвар № 2-ийн дагуу компьютерт шивж гаргана/
8.    Сургалтын төлбөр төлсөн баримт                                           

       /Төлбөрийг дансаар төлнө./

 Анхаарах зүйлс:

a)    Сургалтын материалаа сургалт эхлэхээс 14 хоногийн өмнө ирүүлсэн байх.

        /Хугацаандаа ирүүлээгүй тохиолдолд дараагийн сургалтад хамрагдах болно/
b)    Сургалтын материалаа нүхтэй уутанд хийсэн байх
c)    Дутуу материал ирүүлсэн тохиолдолд материалыг хүлээж авахгүй.
d)    Мэргэшлийн зэрэг горилох мэргэжилтний өргөдлийн маягтыг /ЭНД / -ээс татна уу.

 

 

МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ АХИУЛАХ, СУНГАХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.    Мэргэшлийн зэрэг ахиулах, сунгах шалгалтад орохыг хүссэн өргөдөл

      /Нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан маягтаар компьютерт шивж гаргасан байна/
2.    Зэргийн гэрчилгээ, баталгааны тэмдэг
3.    Иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар
4.    3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг
5.    Мэргэжлийн дипломын хуулбар   
                                                                       

       /Хэрэв гадаадад боловсрол эзэмшсэн бол баталгаат орчуулгыг хавсаргана. Дээд боловсролын үнэмлэх,  дипломын хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж хүлээж авна/
6.    Мэргэжил дээшлүүлсэн сургалтын гэрчилгээний хуулбар                     

      /Багц цаг тооцсон сургалтын гэрчилгээнүүдийг хавсаргана/
7.    Бүтээлийн тайлан.                                                    

      /Бүтээлийн тайланг Загвар №1-ийн дагуу компьютерт шивж гаргана/
8.    Мэргэжил дээшлүүлсэн тайлан                                            

       /Тайланг Загвар № 2-ийн дагуу компьютерт шивж гаргана/
9.    Сургалтын төлбөр төлсөн баримт                                                           

       /Төлбөрийг дансаар төлнө./

Анхаарах зүйлс:


a)    Сургалтын материалаа сургалт эхлэхээс 14 хоногийн өмнө ирүүлсэн байх.

        /Хугацаандаа ирүүлээгүй тохиолдолд дараагийн сургалтад хамрагдах болно/
b)    Сургалтын материалаа нүхтэй уутанд хийсэн байх
c)    Дутуу материал ирүүлсэн тохиолдолд материалыг хүлээж авахгүй.
d)    Мэргэшлийн зэрэг ахиулах, сунгах мэргэжилтний өргөдлийн маягтыг /ЭНД / -ээс татна уу.

 


 

САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЧАДАВХИЖУУЛАХ БАГЦ ЦАГ ТООЦОХ СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ


1.    Анкет  /Сургалтын анкетыг компьютерт шивж гаргана/
2.    3*4 хэмжээтэй 2% цээж зураг
3.    Ажил байдлын тодорхойлолт
4.    Дээд боловсролын үнэмлэх, дипломын хуулбар
5.    Төлбөрийн баримт 
- Төлбөрийг дансаар төлнө.

Анхаарах зүйлс:

1.    Сургалтын материалаа сургалт шалгаруулалт эхлэхээс 3 хоногийн өмнө ирүүлсэн байх.
2.    Сургалтын материалаа нүхтэй уутанд хийсэн байх
3.    Чадавхижуулах багц цаг тооцох сургалтын өргөдлийн маягтыг /ЭНД / -ээс татна уу.

4.    Өргөдлийн материалыг дараах хаягааар МБНХ-ны Сургалтын алба-нд ирүүлнэ.

/ Хаяг: ЧД, 3-р хороо Урт цагаан IV корпус 2 давхар

Вэб хаяг: www.buildersasso.mn   Утас: 11-318685/

 

МБМҮХолбоо

Ажлын алба