Хууль, Эрх Зүй

1. БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЖИЛТНЫ ДАВТАН СУРГАЛТ, МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

БХБСАЙДЫН 200 ДУГААР ТУШААЛ

2. БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЖИЛТНЫ ДАВТАН СУРГАЛТ, МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ДҮРМИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

БХБСАЙДЫН 209 ДУГААР ТУШААЛ