“БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 03/19 ХУРАЛДААНЫ ДҮГНЭЛТ

 Мэдээний зураг
2019-05-15 11:59

2019 ОНЫ 04 ДУГААР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР

УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН

03/19 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Тус хуралд 16 аж ахуйн нэгжийн хүсэлт, материал хэлэлцэгдсэнээс: 14 аж ахуйн нэгж дэмжигдэж 2 аж ахуйн нэгж хойшлогдсон байна. Үүнээс тусгай зөвшөөрөл сунгах 9 аж ахуйн нэгж, шинээр авах  5 аж ахуйн нэгж тус тус тусгай зөвшөөрөл олгохыг дэмжигджээ. 

Хурлаар буцах шийдвэр гарсан аж ахуйн нэгж байгууллагууд МБМҮХолбооны “Нэг цэгийн үйлчилгээ”-нээс материалаа авч дутуу материалаа засаж ирүүлсэн тохиолдолд дараагийн хурлаар дахин хэлэлцэгдэх болохыг анхаарна уу!!!